Có 1 kết quả:

wú yè

1/1

wú yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unemployed
(2) jobless
(3) out of work

Một số bài thơ có sử dụng