Có 1 kết quả:

wú quán

1/1

wú quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have no right
(2) to have no authority

Một số bài thơ có sử dụng