Có 1 kết quả:

wú ké wō niú

1/1

Từ điển Trung-Anh

fig. people who cannot afford to buy their own house