Có 1 kết quả:

wú bǐ jiào jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

absolute (not liable to comparative degree)