Có 1 kết quả:

wú fǎ xíng róng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unspeakable
(2) indescribable