Có 1 kết quả:

wú fǎ wǎn jiù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) incurable
(2) no way of curing
(3) hopeless