Có 1 kết quả:

wú yān tàn

1/1

wú yān tàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

smokeless coal