Có 1 kết quả:

wú yá

1/1

wú yá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) toothless
(2) (fig.) powerless
(3) ineffectual
(4) weak

Một số bài thơ có sử dụng