Có 1 kết quả:

wú qiān wú guà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to have no cares
(2) to be carefree