Có 1 kết quả:

wú lǐ

1/1

wú lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) irrational
(2) unreasonable

Một số bài thơ có sử dụng