Có 1 kết quả:

wú lǐ shù

1/1

wú lǐ shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

irrational number