Có 1 kết quả:

wú shēng mìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) inert
(2) lifeless