Có 1 kết quả:

wú chǎn zhě

1/1

wú chǎn zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) proletariat
(2) non-propertied person