Có 1 kết quả:

wú chǎn jiē jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

proletariat