Có 1 kết quả:

wú mǎ

1/1

wú mǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unpixelated or uncensored (of video)