Có 1 kết quả:

wú shén lùn zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

atheist