Có 1 kết quả:

wú qióng yuǎn diǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) point at infinity (math.)
(2) infinitely distant point