Có 1 kết quả:

wú xiàn diàn huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) radio telephony
(2) wireless telephone