Có 1 kết quả:

wú yuán wú gù

1/1

Từ điển Trung-Anh

no cause, no reason (idiom); completely uncalled for