Có 1 kết quả:

wú zuì kàng biàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

plea of not guilty