Có 1 kết quả:

wú zuì tuī dìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

presumption of innocence (law)