Có 1 kết quả:

wú yì

1/1

wú yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) without meaning
(2) nonsense
(3) immoral
(4) faithless

Một số bài thơ có sử dụng