Có 1 kết quả:

wú jūn

1/1

wú jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sterile
(2) aseptic