Có 1 kết quả:

wú yú

1/1

wú yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not to be worried about
(2) all taken care of

Một số bài thơ có sử dụng