Có 1 kết quả:

wú yú kuì fá

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) no fear of deficiency
(2) sufficient
(3) abundant