Có 1 kết quả:

wú shì

1/1

wú shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ignore
(2) to disregard