Có 1 kết quả:

wú huà bù tán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not to hold anything back (idiom)
(2) (of close friends etc) to tell each other everything