Có 1 kết quả:

wú lùn hé shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) anything
(2) whatever