Có 1 kết quả:

wú wèi

1/1

wú wèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pointless
(2) meaningless
(3) unnecessarily

Một số bài thơ có sử dụng