Có 1 kết quả:

wú zú qīng zhòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

insignificant