Có 1 kết quả:

wú lù kě zǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) nowhere to go
(2) at the end of one's tether