Có 1 kết quả:

wú xié

1/1

wú xié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

without guilt

Một số bài thơ có sử dụng