Có 1 kết quả:

wú gōu tāo chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

beef tapeworm