Có 1 kết quả:

wú guān tòng yǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not to affect sb
(2) irrelevant
(3) of no importance
(4) insignificant