Có 1 kết quả:

wú guān jǐn yào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) indifferent
(2) insignificant