Có 1 kết quả:

wú xiàn zhì

1/1

wú xiàn zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) limitless
(2) unrestricted