Có 1 kết quả:

wú xiàn xiǎo

1/1

wú xiàn xiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) infinitesimal
(2) infinitely small