Có 1 kết quả:

wú xiàn xiǎo shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) infinitesimal
(2) infinite decimal expansion