Có 1 kết quả:

wú xiàn fēng guāng zài xiǎn fēng ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄍㄨㄤ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˇ ㄈㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) The boundless vista is at the perilous peak (proverb)
(2) fig. exhilaration follows a hard-won victory

Một số bài thơ có sử dụng