Có 1 kết quả:

wú xū

1/1

wú xū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

needless