Có 1 kết quả:

wú shuāng qī

1/1

wú shuāng qī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

frost-free period