Có 1 kết quả:

wú dǎng pài

1/1

wú dǎng pài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) politically unaffiliated
(2) independent (candidate)