Có 1 kết quả:

jiāo huà

1/1

jiāo huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to distill