Có 1 kết quả:

jiāo lǜ

1/1

jiāo lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anxious
(2) worried
(3) apprehensive