Có 1 kết quả:

jiāo lǜ zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) neurosis
(2) anxiety