Có 1 kết quả:

duàn chéng mò

1/1

duàn chéng mò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to calcine (purify by heating)