Có 1 kết quả:

duàn lú

1/1

duàn lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) forge
(2) fig. extremely hot environment