Có 1 kết quả:

duàn liàn

1/1

duàn liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to forge
(2) to toughen
(3) to temper