Có 1 kết quả:

duàn shí gāo ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄍㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) plaster of Paris
(2) calcined gypsum