Có 1 kết quả:

liàn dān shù ㄌㄧㄢˋ ㄉㄢ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) maker of immortality pill
(2) concocting magic pills